Corona virus

Update 01-04-20. Deutsch / English see below.

Ivm de aangescherpte Corona maatregelen kunnen transport looptijden in het geding komen. Vrachtwagens blijven vooralsnog rijden in Europa, echter de maatregelen breiden snel uit.

Onze afhalingen in Nederland en onze vertrekken zijn als normaal, echter er zijn momenteel lange controles aan de grens, die de looptijden sterk beïnvloeden. Er zijn bij elke grens lange wachttijden ivm controles, dit bemoeilijkt onze werkzaamheden en beperkt onze middelen en mogelijkheden. Er zijn tevens diverse (terechte) maatregelen en procedures bij laad- en losadressen, daardoor kan ook vertraging ontstaan op onze routes.
Ons verzoek aan u om goed te checken bij uw ontvangers of zij in de mogelijkheid zijn om de goederen te ontvangen. In sommige landen zijn veel bedrijven reeds gesloten. Het is de verantwoordelijkheid van onze opdrachtgevers om te checken of de laad- losadressen geopend zijn. Extra kosten door eventuele extra aanleveringen worden helaas door belast.

Beijer doet er alles aan om uw zending op de juiste plek te leveren op het juiste moment, echter kunnen we dit in deze hectische tijd onmogelijk garanderen. Informatie per land zie deze link van TLN.

Daarnaast kunnen de kosten gaan stijgen door de wachttijden en beperkte capaciteit, er zijn inmiddels minder vrachtwagens die van/naar Oost-Europa rijden. Vraag de actuele mogelijkheden svp op bij uw Beijer contactpersoon.

Laden en lossen
Op veel laad- en losadressen krijgen chauffeurs te maken met hygiënemaatregelen-richtlijnen.
Bijvoorbeeld het verplicht wassen van handen, het gebruik van mondkapjes en het houden van afstand tot andere personen.
TLN & Beijer adviseren de chauffeurs-vervoerders om zoveel als mogelijk mee te werken met de eisen en wensen op laad- en loslocaties.
Uiteraard zijn alle geldende hygiëne maatregelen van kracht, opgesteld door RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 

Ook wijst Beijer op de eigen verantwoordelijkheid van een ieder omtrent de eigen gezondheid:
zie daarvoor ook; https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#eigengezondheid

Bezetting kantoor
De komende weken (zeker tot aan 28-04-20) is de bezetting bij Beijer beperkt om het risico te spreiden.
Uiteraard blijven we telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Deutsch:
Durch die strengeren Corona-Maßnahmen kann der Transportdauer gefährdet werden. LKW‘s werden vorerst in Europa weiterfahren, aber die Maßnahmen nehmen rasch zu.

Unsere Abholungen in den Niederlanden und unsere Abfahrten sind normal. Derzeit gibt es jedoch lange Kontrollen an der Grenze, die die Transitzeiten stark beeinflussen.

An jeder Grenze gibt es lange Wartezeiten für Kontrollen, was unsere Arbeit erschwert und unsere Kapazität und Möglichkeiten einschränkt. Es gibt auch verschiedene Maßnahmen und Verfahren zum Laden und Entladen von Adressen, die auch zu Verzögerungen auf unseren Routen führen können.
Wir bitten Sie, mit Ihren Empfängern zu prüfen, ob sie die Ware erhalten können. In einigen Ländern sind viele Unternehmen bereits geschlossen. Es liegt in der Verantwortung unserer Kunden, zu prüfen, ob die Ladeadressen offen sind. Zusätzliche Kosten aufgrund neuer Anlieferungen werden leider in Rechnung gestellt.

Beijer bemüht sich, Ihre Sendung zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu liefern, aber wir können dies in dieser hektischen Zeit nicht garantieren.

Darüber hinaus können die Kosten aufgrund von Wartezeiten und begrenzter Kapazität steigen. Mittlerweile fahren weniger LKWs von / nach Ost-Europa. Bitte fordern Sie die aktuellen Optionen bei Ihrem Beijer-Ansprechpartner an.

Be- und Entladen
An vielen Lade- und Entladeadressen werden Fahrer mit Richtlinien für Hygienemaßnahmen konfrontiert.
Zum Beispiel das obligatorische Händewaschen, die Verwendung von Mundmasken und der Abstand zu anderen Personen.
Beijer ratet den Fahrern, so weit wie möglich die Anforderungen und Wünschen an den Lade- und Entladestellen einzuhalten.

In den kommenden Wochen (auf jedem Fall bis zum 28-04-20) wird die Beschäftigung bei Beijer begrenzt, um das Risiko zu verteilen.
Wir bleiben natürlich telefonisch und per E-Mail erreichbar.

English
Because of the strict Corona measurement our lead times can be longer than usual. For now, all our trucks are driving all over Europa, but these measurements are rapidly expanding. For example, possible prohibition of cargo ships, trains or extra checks at the border can have huge influence on our lead times. At the moment there a huge waiting times at every border and delays occur at loading- and unloading addresses because of appropriate measures.

Please check if your unloading adress is available to receive your goods. Many companies are closing. It is the responsibility of our clients to check if receivers are opened. Extra attempts to unload goods are invoiced to our clients.

Beijer makes every effort to deliver your shipment to the right place at the right time, however we cannot guarantee this in this hectic time.

Loading and unloading
At many loading and unloading addresses drivers are confronted with hygiene measures guidelines. For example, the obligatory washing of hands, the use of mouth masks and the keeping of distance from other persons.
TLN & Beijer advises driver-carriers to cooperate as much as possible with the requirements and wishes at loading and unloading locations.
Naturally, all applicable hygiene measures are in place, drawn up by RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Check what you can do regarding your own health: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#eigengezondheid 

Office
In the coming weeks (certainly until 28-04-20), occupation at Beijer will be limited to spread the risk.
We will of course remain available by telephone and e-mail.

SENT systeem Polen

SENT systeem Polen
In Polen is het controlesysteem SENT al langere tijd in gebruik. Met dit bericht vragen wij nogmaals uw aandacht voor deze belangrijke Poolse regeling.
Deze Poolse regelgeving geeft de Poolse autoriteiten mogelijkheid om in- en uitvoer van een aantal vooraf vastgestelde goederen te monitoren. Het systeem heeft als doel om btw-fraude terug te dringen.

De regelgeving geldt ook voor vervoer door Polen, waar Polen als transitland wordt gebruikt. Voorbeelden daarvan zijn onder andere: Estland-Letland-Litouwen-Oekraïne en overige.

Let op; Beijer als uw dienstverlener kan deze procedure NIET voor u verzorgen.

U zult in samenspraak met uw relatie (koper / verkoper) kennis moeten nemen van deze procedure en afspraken moeten maken over het inregelen van deze registratie.

Welke goederen vallen in de SENT-procedure?

Het SENT-systeem geldt voor goederen met de onderstaande goederen-CN-codes (genoemd staan de eerste 4-cijfers van de goederencode). Enkele voorbeelden zijn; smeermiddelen, olie en zuren.

Controleer svp de betreffende website van de Poolse overheid ivm meest actuele gegevens en actuele geldende CN-codes. Zie https://puesc.gov.pl/en/web/puesc/strona-glowna

CN GROUP
1208 1515 2905
1404 1516 2917
1507 1517 3403
1508 2207 3811
1509 2304 3814
1510 2305 3819
1511 2306 3820
1512 2401 3824
1513 2707 3826
1514 2710

Wilt u meer algemene informatie over goederencodes?; dat leest u op de site van de KvK: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/importeren/hoe-bepaal-ik-een-goederencode/

Zendingen naar Polen:
Wanneer u goederen die binnen de SENT-regelgeving vallen naar Polen laat vervoeren, dan bent u verplicht het SENT-nummer in uw boeking te vermelden.
Deze nummers moeten door de ontvanger in Polen aangevraagd worden in het SENT-systeem en zijn 10 dagen geldig. Zonder de nummers kunnen we uw goederen niet naar Polen versturen.

Zendingen uit Polen:
Wanneer u goederen die binnen de SENT-regelgeving vallen uit Polen importeert dan moet de verzender in Polen u voorzien van een SENT applicatienummer. Deze nummers moet u doorgeven aan ons in uw boeking.

Boetes voor niet naleven van het SENT-systeem

Er worden boetes opgelegd in geval aanmeldingen ontbreken of niet correct zijn. Voor het niet aanmelden van het vervoer staat een boete ter hoogte van 46% van de nettowaarde van de vervoerde goederen, met een minimum van 20.000 PLN (circa € 5.000,-).

De boete voor de vervoerder die geen aanmelding van het vervoer heeft, of wanneer de aanmelding niet in overeenstemming is met de vervoerde goederen, is eveneens 20.000 PLN. Als de vervoerde goederen niet door de opdrachtgever of afnemer zijn geregistreerd, geldt een boete van 5000-7500 PLN.

Invoeren in TPO- Beijer klanten portaal;

Wanneer u gebruikt maakt van ons portaal dan graag dit SENT nummer bij de boeking vermelden in vak “los-opmerkingen”. Zonder SENT nummer en Carrier Key kan de zending niet afgehaald – vervoert worden.

Heeft u nog vragen, neem contact op met uw vaste contactpersoon bij Beijer.